Monday, August 19, 2013

ART: New paintings by Georgian Maka Batiashvili (maka.batiashvili.net)

Silence 160x120cm oil on canvas  2013Portrait, 160x122cm oil on canvas 2013Portrait, 100x160cm oil on canvas 2013Portrait, 27x38cm oil on cardboard 2013Pause 120x160cm oil on canvas 2012The Fire 60x50cm oil on canvas 2013Snow 24x18cm oil on canvas 2013Snow 24x18cm oil on canvas 2013

Snow 24x18cm oil on canvas 2013The Window 122x122cm oil on canvas 2013

Source: maka.batiashvili.net

No comments: